Tuesday, March 27, 2012

Rate of GPF....increase,,inf. by Ashok Hindocha M-09426254999

www.bsnlnewsbyashokhindocha.blogspot.com M-09426254999
(PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)
F.NO. 5(1)-B(PD)/2011
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the 19th March, 2012
RESOLUTION
It is announced for general information that during the year 2011-2012, accumulations at the credit of subscribers to the General
Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8% (Eight per cent) for the period from 1.4.2011 to 30.11.2011
and 8.6% (eight point six percent) with effect from 1.12.2011. The funds concerned are:—
1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.
(Brajendra Navnit)
Deputy Secretary (Budget)
To,
The Assistant Manager,
(Technical Branch)
Government of India Press,
Faridabad.
F.No.5(1)-B(PD)/2011
Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President’s Secretariat, Vice-President’s Secretariat, Prime Minister’s
Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission
and Planning Commission.
Copy also forwarded to :—
1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Advisers of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controllers of Accounts/Controllers of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretaries of all State Governments and Union Territories.
9. Secretaries to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
(A.K. Bhatnagar)
Under Secretary (Budget)
Printed by Ministry of Finance (Press)-4407032012
(£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1, JÉhb 1 àÉå |ÉBÉEɶÉxÉÉlÉÇ)
A{ÉE.ºÉÆJªÉÉ 5(1)-¤ÉÉÒ({ÉÉÒ.bÉÒ.)/2011
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãɪÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEɪÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
xɪÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 àÉÉSÉÇ, 2012
ºÉÆBÉEã{É
+ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2011-2012 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÃÉÊvɪÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉàÉÉ ®BÉEàÉÉå {É® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® 8± (+ÉÉ~ |ÉÉÊiɶÉiÉ) 1.4.2011 ºÉä 30.11.2011 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉA
iÉlÉÉ 1.12.2011 ºÉä 8.6± (+ÉÉ~ nºÉàÉãÉ´É U: |ÉÉÊiɶÉiÉ) ®cäMÉÉÒ* ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé&-
1. ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (BÉEåpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ)*
2. +ÉƶÉnɪÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (£ÉÉ®iÉ)*
3. +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*
4. ®ÉVªÉ ®äãÉ´Éä £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*
5. ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ)*
6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉɪÉÖvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*
7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉɪÉÖvÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ® £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*
8. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ MÉÉänÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*
9. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*
10. ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ*
2. +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆBÉEã{É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(¥ÉVÉäxp xÉ´ÉxÉÉÒiÉ)
={É-ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉVÉ])
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ºÉcɪÉBÉE |ɤÉÆvÉBÉE, (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖphÉÉãɪÉ,
{ÉE®ÉÒnɤÉÉn*
A{ÉE.ºÉÆ.5(1)-¤ÉÉÒ({ÉÉÒbÉÒ)/2011
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãɪÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ, ={É-®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEɪÉÉÇãɪÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ, ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉ, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉɪÉÉäMÉ, ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉɪÉÉãɪÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉɪÉÉäMÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉäÉÊKÉiÉ:-
1. £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxɪÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEɪÉÉÇãɪÉ*
2. +ÉvªÉFÉ, {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*
3. ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxɪÉÆjÉBÉE (10 |ÉÉÊiɪÉÉÆ)
4. BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉʶÉBÉEɪÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ({Éå¶ÉxÉ 5. àÉÆjÉÉãɪÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 6 |ÉÉÊiɪÉÉÆ
6. àÉÆjÉÉãɪÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE/ãÉäJÉÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE
7. ®FÉÉ ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxɪÉÆjÉBÉE
8. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ BÉäExp ¶ÉÉÉʺÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉäE ‘ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É’*
9. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/BÉäExp ¶ÉÉÉκiÉ |Énä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå/={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉäE ºÉÉÊSÉ´É*
10. ºÉÉÊSÉ´É º]É{ÉE ºÉÉ11. ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ, º]É{ÉE ºÉÉ(A.BÉäE. £É]xÉÉMÉ®)
+É´É®-ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉVÉ])
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (àÉÖphÉÉãɪÉ) uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ-4407032012